OrDB
Chemosensory Receptors
  Data
ORL999
MYFFLSNLSLADIGFTSTTVPKMIVDMQTHSRVISYEGCLTQMSFFVLFACMDDMLLSVMAYDRFVAICHPLHYRIIMNPRLCGFLILLSFFISLLDSQLHNLIMLQLTCFKDVDISNFFCDPSQLLHLRCSDTFINEMVIYFMGAIFGCLPISGILFSYYKIVSPILRVPTSDGKYKAFSTCGSHLAVVCLFYGTGLVGYLSSAVLPSPRKSMVASVMYTVVTPMLNPFIYSLRNKDIQSALCRLHGRIIKSHHLHPFCYMG
Other categories referring to ORL999
Revisions: 2
Last Time: 10/5/2001 7:18:03 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Chiquito