OrDB

Chemosensory Receptors (s) having SENOMYX as Source


 
Name
281 ORL3688 | OR4L1/OR14.07.01
282 ORL3689 | OR4K13/OR14.07.04
283 ORL3690 | OR4K15/OR14.07.08
284 ORL3691 | OR4K17/OR14.07.02
285 ORL3692 | OR14.07.03/HGPCR0058
286 ORL3693 | OR4N2/OR14.06.03/HGPCR0320
287 ORL3694 | OR6S1/OR14.02.02/HGPCR0135
288 ORL3695 | OR10G3/OR14.04.02/HGPCR0263
289 ORL3697 | OR10G2/OR14.04.01/HGPCR0272
290 ORL3698 | OR4E2/OR14.05.01/HGPCR0273
291 ORL3699 | OR11H6/OR14.03.02/HGPCR0190
292 ORL3700 | OR4K14/OR14.07.05/HGPCR0588
293 ORL3721 | OR4N4/OR15.02.02/HGPCR1149
294 ORL3722 | OR4N4/OR15.02.02/HGPCR0703
295 ORL3723 | OR4M2/OR15.02.01/HGPCR0928
296 ORL3725 | OR15.01.01
297 ORL3736 | OR4C5P/OR16.03.03
298 ORL3737 | OR4S1/OR16.03.01/HGPCR0474
299 ORL3738 | OR4C3/OR16.03.02/HGPCR0976
300 ORL3745 | OR4D2/OR17.06.02/HGPCR0095
301 ORL3746 | OR3A2/OR17.01.04/HGPCR0766
302 ORL3747 | OR1G1/OR17.05.01
303 ORL3748 | OR17.06.01
304 ORL3760 | OR10H4/OR19.05.05/HGPCR0324
305 ORL3761 | OR10H5/OR19.05.02/HGPCR0167
306 ORL3762 | OR7G1/OR19.04.03/HGPCR0435
307 ORL3763 | OR2Z1/OR19.01.01/HGPCR0216
308 ORL3764 | OR2Z1/OR19.01.01/HGPCR0725
309 ORL3765 | OR7G3/OR19.04.04/HGPCR0434
310 ORL3766 | OR7D4P/OR19.04.05/HGPCR0977
311 ORL3767 | OR7C1/OR19.04.08/HGPCR0887
312 ORL3768 | OR4F19/OR19.06.01
313 ORL3769 | OR19.04.01/HGPCR0980
314 ORL3774 | OR19.04.02
315 ORL3775 | OR19.04.07
316 ORL3802 | OR11H1/OR22.01.01/HGPCR0191
317 ORL3803 | OR13H1/OR0X.01.01/HGPCR0012
318 ORL4124 | OR06.03.02
319 ORL4126 | OR09.01.09/HGPCR019
320 ORL4127 | OR09.01.08/HGPCR019